Verkoopsvoorwaarden

Teruggavebeleid :
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de Wet van 25 mei 1999, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de zeven werkdagen vanaf de datum die volgt op de levering van het product. De klant heeft het recht de bestelling terug te sturen binnen de 7 dagen na ontvangst van de producten. Deze verzaking zal slechts effect sorteren op voorwaarde dat de consument zijn wil aan de verkoper heeft bekend gemaakt (per email of andere) en dat de goederen zich nog in hun oorspronkelijke verpakking bevinden, niet gebruikt werden en klaar voor verkoop zijn. De klant zal de artikelen op eigen risico en kosten terugsturen, tenzij de geleverde artikelen niet overeenkomen met de bestelde artikelen.

Algemene voorwaarden :
Alle producten die aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven.
De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW, wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in onze aanbiedingen voorkomen.
De goederen zijn pas leverbaar na ontvangst van de betaling.
Er wordt geleverd over heel Europa. Behoudens overmacht, zal de levering van de producten plaatsvinden via de post binnen een tijdsduur van 7 werkdagen. Eventuele vertragingen in de leveringen zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot toekenning van schadevergoeding. Indien er een vertraging optreed wordt de klant via e-mail verwittigd. De correcte leveringskosten worden vermeld bij elke bestelling.
Gelet op de hoedanigheid als tussenpersoon wordt de garantie beperkt voor de geleverde goederen tot de door de leverancier toegekende garantie.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële en/of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. het transport, de levering, het depot van de geleverde producten. Hiermee wordt op niet-limitatieve wijze bedoeld de schade aan het materiaal, de plaatsen, de gegevens en de sofware toebehorende aan de klant of aan een derde, alsmede door hen geleden exploitatieverlies en lichamelijke schade.
Door te bestellen op de site staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden van intern beheer van onze onderneming. Onder "intern beheer van onze onderneming" verstaat men de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen, de diensten, het opvolgen van de solvabiliteit, alsmede de marketing en de geïndividualiseerde reclame. De klant die op de site heeft besteld, zal op elk ogenblik zijn/haar persoonsgegevens kunnen verbeteren of afschaffen door contact op te nemen. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Er is geen waarborg dat underwear-online.be, ononderbroken of foutloos zal functioneren. Wij geven geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van underwear-online.be, noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via ons. Wij leggen geen verklaringen af of geven geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen of de producten die in deze site worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat, wijst onze onderneming elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.
Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard moest zijn of niet van toepassing moest zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarden van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.
Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bv.: e-mail, back-ups,...).
Produkten worden uitsluitend geleverd voor particulieren, bestellingen geplaatst door andere handelszaken worden niet uitgevoerd.
De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Turnhout.
Behoudens anderluidend schriftelijk akkoord worden de betrekkingen tussen ons en onze klanten beheerst door huidige algemene verkoopsvoorwaarden die door de klant geacht worden aanvaard te zijn, ook in het geval zij strijdig zijn met de eigen algemene en bijzondere voorwaarden van de klant. Het feit dat de klant de huidige algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, ontslaat hem niet van hun toepassing. De algemene voorwaarden en de site zijn wereldwijd raadpleegbaar. De klanten gevestigd in het buitenland moeten zich bewust zijn van het feit dat mogelijkerwijze een aantal bepalingen van de algemene voorwaarden niet op hen van toepassing zijn, zonder dat hierdoor de algemene voorwaarden in hun geheel als ongeldig dienen te worden beschouwd of niet door hen kunnen worden ingeroepen. Wij behouden het recht om af en toe onze algemene voorwaarden te wijzigen zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op een vergoeding. De klant zal bijgevolg zelf dienen na te gaan of veranderingen zijn tussengekomen.
De verkoopsvoorwaarden kunnen ten alle tijden wijzigen.

Onze onderneming is gevestigd te Herentals, het hartje van de Kempen in België.
Underwear Online is een onderdeel van :
Pemoco VOF
Poederleeseweg 129
2200 Herentals
Ondernemingsnummer : 0760.630.646
BTW.nr :  BE0760.630.646
Deze site gebruikt Cookies, om u een aangename surfervaring te garanderen. Voor meer info raadpleeg onze privacy politiek